Política de privadesa

SPM Marketing en 360°, conforme als requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d'Ús de la seva pàgina web, www.spm360.com, i Política de Privadesa, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients segons normatives aplicables vigents.

Política d'Ús
La present Política de Privadesa regula l'ús del lloc web www.spm360.com del que SPM Marketing en 360° amb CIF G61456984 n’és titular.
La visita del lloc web SPM Marketing en 360° no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'entitat. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzats conforme a les limitacions i els drets recollits en la citada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre i Normativa Europea 2016/679.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Política de Privadesa de Dades de Caràcter Personal
Drets dels Usuaris

En virtut de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 d'11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades formaran part d'una base de dades titularitat de SPM Marketing en 360°. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament a C/Química, 7, Nau 9-10, 08740, Sant Andreu de la Barca, o si ho prefereix amb un e-mail a info@spm.cat.
En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que pot revocar a qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un e-mail amb la seva sol·licitud a info@spm.cat.
Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si s’escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del D.N.I., a l'adreça de SPM Marketing en 360° a dalt esmentada.

SPM Marketing en 360° informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privadesa de SPM Marketing en 360°, pot posar-se en contacte amb SPM Marketing en 360° a través de la següent adreça de correu electrònic: info@spm.cat.

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen els llocs web i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de SPM Marketing en 360°.
SPM Marketing en 360° no concedeix llicència d'ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, excepte acord exprés amb tercers.
Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l'única fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.
Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una fi comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de SPM Marketing en 360°.
L'incompliment de l'anterior facultarà a SPM Marketing en 360° per interposar les accions legals pertinents.
Queden especialment prohibides:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en un marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a SPM Marketing en 360° mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de SPM Marketing en 360°.
  • La inserció d'una imatge difosa en el lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a SPM Marketing en 360°, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de SPM Marketing en 360°.
  • L'extracció i ús d'elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a SPM Marketing en 360° conforme a les disposicions de les lleis de Propietat Intel·lectual.

SPM Marketing en 360° haurà d'autoritzar expressament l'establiment de links d'hipertext (hipervínculos) en una altra website dirigits al homepage d'aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.
Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a SPM Marketing en 360° o si s’escau a tercers col·laboradors.
Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a SPM Marketing en 360° o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent sobre aquest tema.

Principi de qualitat de les dades
L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant SPM Marketing en 360° de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense intervenir el seu consentiment per a això, SPM Marketing en 360° es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars d'aquests.
Així mateix, és Política del Lloc web de SPM Marketing en 360° no recaptar ni tractar dades de persones menors de tretze anys. En cas que una persona menor d'aquesta edat faciliti les seves dades a través del formulari de contacte disposat a aquest efecte en el Lloc web de SPM Marketing en 360° o a través de qualsevol altre mitjà, SPM Marketing en 360° es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades.
L'usuari es compromet a comunicar a SPM Marketing en 360° qualsevol modificació que es produeixi en les dades aportades, a fi de poder mantenir-los degudament actualitzats.

Mesures de Seguretat
SPM Marketing en 360° ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i substracció de les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari o visitant a la nostra web.
Des de SPM Marketing en 360° i des del compromís amb la protecció de dades personals i la seva privadesa aquesta Política de Privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques per evitar la pèrdua, difusió, manipulació o alteració de les seves dades personals.
En conformitat amb l'article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, SPM Marketing en 360° ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l'anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

SPM Marketing en 360° es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l'article 30.2 del RGPD.
No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Conservació de dades personals
SPM Marketing en 360° conservarà les dades dels usuaris el temps necessari per a la seva correcta utilització mentre duri la relació o l'usuari no revoqui els consentiments atorgats.

Confidencialitat i Secret professional
La legitimació per part de SPM Marketing en 360° per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l'interessat, sol·licitat per al cas concret.
Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de SPM Marketing en 360° i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

Enllaços amb altres llocs web
El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que SPM Marketing en 360° no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.